Giới Thiệu


Hiểu về tầm nhìn, sứ mệnh và đội ngũ của CBES

Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Loài nguy cấp (CBES) trực thuộc Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập vào ngày 17 tháng 09 năm 2018. Sau đó, CBES được đăng ký tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường vào ngày 14 tháng 10 năm 2018.


Đội ngũ sáng lập của của CBES là các nhà nghiên cứu, nhà bảo tồn giàu kinh nghiệm, đã và đang cống hiến cho công tác bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam. CBES gồm bốn đơn vị chuyên biệt hoạt động trong chuyên ngành xã hội, bảo tồn biển và bảo tồn động vật, thực vật trên cạn.


Dẫn dắt mỗi đơn vị là bốn chuyên gia giàu kinh nghiệm, sở hữu tầm ảnh hưởng, tố chất tiên phong trong chuyên ngành của họ. Đây là thế mạnh cho CBES đưa ra các nghiên cứu, quyết định có ảnh hưởng lâu dài đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.


Hội đồng quản trị của CBES luôn đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm trong quản lý để trung tâm hoạt động chuyên nghiệp và sáng tạo.

Tầm Nhìn:

CBES hướng đến một tương lai nơi đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động thực vật bị đe dọa ở Việt Nam được bảo vệ bởi các chính sách hợp lý dựa trên khoa học, bởi các hoạt động minh bạch và bởi sự quan tâm của cộng đồng.

Sứ Mệnh:

• Cung cấp bằng chứng khoa học để hỗ trợ phát triển các chính sách quản lý bảo tồn và hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam;


• Truyền thông về những loài sinh vật đang nguy cấp theo định hướng khoa học và có chiến lược, để hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam;


• Phát triển các cách tiếp cận sáng tạo cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam.

>