Giant triton
The giant triton (πΆβ„Žπ‘Žπ‘Ÿπ‘œπ‘›π‘–π‘Ž π‘‘π‘Ÿπ‘–π‘‘π‘œπ‘›π‘–π‘ ) is one of the largest species of sea snail in the world. In the face of commercial exploitation for decorative shells, this species is at risk of population decline due to overfishing.

The giant triton (Charonia tritonis) is one of the largest species of sea snail in the world. The biggest individual was recorded with shell length of up to 45cm (Nateewathana and Aungtonya, 1994).

Their main habitat is coral reefs in the Indian and Pacific Oceans. In Vietnam, they are found on some islands such as Ly Son (Quang Ngai), Hon Tre, and Hon Mun (Khanh Hoa).

Giant tritons play an important role for coral reefs around the world in controlling the population explosion of Crown-of-thorns starfish (Acanthaster planci) (Hall et al., 2017). The overgrowth of this starfish is threatening coral reef populations around the world.

Their main habitat is coral reefs in the Indian and Pacific Oceans. In Vietnam, they are found on some islands such as Ly Son (Quang Ngai), Hon Tre, and Hon Mun (Khanh Hoa).

AlthoughΒ giant triton isΒ not on the IUCN Red List, the absence of this species from coral reefs has presented major challenges for protecting coral reefs from an explosion of crown-of-thorns starfish populations. According to a survey by the Australian Institute of Marine Science, it takes about 10-20 years for coral reefs to recover from the devastating waves of crown-of-thorns starfish. However, the recovery process of coral reefs will take longer due to the influence of environmental factors. The coral can thus fully recover before the next outbreak of crown-of-thorns starfish.

Their main habitat is coral reefs in the Indian and Pacific Oceans. In Vietnam, they are found on some islands such as Ly Son (Quang Ngai), Hon Tre, and Hon Mun (Khanh Hoa).

In the face of commercial exploitation for decorative shells, this species is at risk of population decline due to overfishing. Some countries such as Australia have taken up giant triton protection in order to control crown-of-thorns starfish and protect coral reefs.

References

Hall, M., Motti, C., Kroon, F., 2017. The potential role of the giant triton snail, Charonia tritonis (Gastropoda: Ranellidae) in mitigating populations of the crown-of-thorns starfish. undefined.
Nateewathana, A., Aungtonya, C., 1994. The Indo-Pacific trumpet triton snail, Charonia tritonis L.: morphometrics of a species on the verge of local extinction 32, 137–140.

Image source

Recent News