Giant triton

The giant triton (πΆβ„Žπ‘Žπ‘Ÿπ‘œπ‘›π‘–π‘Ž π‘‘π‘Ÿπ‘–π‘‘π‘œπ‘›π‘–π‘ ) is one of the largest species of sea snail in the world. In the face of commercial exploitation for decorative shells, this species is at risk of population decline due to overfishing.

Southern Yellow-cheeked Gibbon

Southern yellow-cheeked gibbon is one of six gibbon species distributed in Vietnam, on the list of nine critically endangered primate species with CR level in the Vietnam Red Book and EN level according to IUCN.

Sarus Crane

Sarus Crane (πΊπ‘Ÿπ‘’π‘  π‘Žπ‘›π‘‘π‘–π‘”π‘œπ‘›π‘’), which list as VU (follow IUCN 2016), is a migratory bird in Vietnam.

Giant clams

The giant clam is known to be the largest bivalve mollusk in the world. π˜›π˜³π˜ͺπ˜₯𝘒𝘀𝘯𝘒 𝘨π˜ͺ𝘨𝘒𝘴 is the largest species of the family. The largest giant clam ever discovered measured 137 centimeters and weighed around 250kg.

Why are Whale nostrils on the top of the head?

Whales are mammals so they will rely on their lungs to breathe just like humans. However, mammals usually have a developed nose at the front of the head, but whales have nostrils on the top of the head. Let’s find out these interesting facts with CBES!

“Chiroptophobia” – Fear of bats

Many people are scared of bats. They think that bats are disease carriers, blood suckers and creatures of darkness. The fear of bats come from the lack of understanding on the true nature of this animal.