Giant triton

The giant triton (πΆβ„Žπ‘Žπ‘Ÿπ‘œπ‘›π‘–π‘Ž π‘‘π‘Ÿπ‘–π‘‘π‘œπ‘›π‘–π‘ ) is one of the largest species of sea snail in the world. In the face of commercial exploitation for decorative shells, this species is at risk of population decline due to overfishing.