Giant triton

The giant triton (πΆβ„Žπ‘Žπ‘Ÿπ‘œπ‘›π‘–π‘Ž π‘‘π‘Ÿπ‘–π‘‘π‘œπ‘›π‘–π‘ ) is one of the largest species of sea snail in the world. In the face of commercial exploitation for decorative shells, this species is at risk of population decline due to overfishing.

Four-eyed Turtle

Four – eyed Turtle (Sacalia quadriocellata) is a freshwater turtle that is listed as CR (Critically Endangered) in the IUCN Red List of Threatened Species (2022). This turtle species have dark to brown carapace with oval shape. Their plastrons usually have yellow colors with numerous black dots. Their foreheads are somewhat elongated, bald and light […]

Southern Yellow-cheeked Gibbon

Southern yellow-cheeked gibbon is one of six gibbon species distributed in Vietnam, on the list of nine critically endangered primate species with CR level in the Vietnam Red Book and EN level according to IUCN.

Sarus Crane

Sarus Crane (πΊπ‘Ÿπ‘’π‘  π‘Žπ‘›π‘‘π‘–π‘”π‘œπ‘›π‘’), which list as VU (follow IUCN 2016), is a migratory bird in Vietnam.

Giant clams

The giant clam is known to be the largest bivalve mollusk in the world. π˜›π˜³π˜ͺπ˜₯𝘒𝘀𝘯𝘒 𝘨π˜ͺ𝘨𝘒𝘴 is the largest species of the family. The largest giant clam ever discovered measured 137 centimeters and weighed around 250kg.