DEFEND LIFE ON EARTH WITH SCIENCE

Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và các loài nguy cấp (CBES) được thành lập bởi một nhóm các nhà nghiên cứu và bảo tồn giàu kinh nghiệm, những người đã và đang cống hiến sự nghiệp của mình để bảo vệ thiên nhiên Việt Nam.

Dự Án

CBES áp dụng nghiên cứu các khía cạnh khác nhau trong đa dạng sinh học, sinh thái học và bảo tồn các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Các loài nguy cấp là biểu tượng đại diện để bảo vệ cả hệ sinh thái chúng đang sống.

Sinh Thái Học
Bảo Vệ Các Loài Nguy Cấp
Bảo Tồn Dựa Vào Cộng Đồng

Chiến Lược

Loài Đại Diện

Cá Nược Minh Hải

Rectangle 1

Tonkin Snub-nosed Monkey

Spoon-billed Sandpiper

Rẻ Mỏ Thìa

Tin Tức & Cập Nhật